Foto: succo från Pixabay

Stadga för Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk Vård

Antagen av årsmötet: 2011-10-13
Reviderad av årsmötet: 2015-08-18, 2016-08-24, 2018-03-19, 2019-03-19, 2020-03-31

§ 1 Ändamål

Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk Vård är en ideell professionell förening. Föreningens verksamhet omfattar alla kirurgiska discipliner.

Föreningens syfte är att främja kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av den kirurgiska patienten, samt att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbyte nationellt och internationellt. Föreningen syftar också till att utveckla specialistsjuksköterskans och den avancerade specialistsjuksköterskans professionella roll och arbete inom kirurgisk vård. Föreningen ska även nätverka mot övriga professioner inom kirurgisk vård och bidra till en holistisk, evidensbaserad vård med hög kvalitet för den kirurgiska patienten. Föreningen är sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ledamot i sektionsstyrelse bör vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Föreningen är partipolitiskt obunden, har en holistisk grundsyn och visar respekt för liv, människors lika värde och rättigheter.

Styrelsen fastställer föreningens säte, som skall vara inom Sverige.

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 2 Organisation

Riksföreningen utövar sin organisation genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse (styrelsemöten)
 • Temadagar och utbildningsdagar

§ 3 Medlemskap

 • Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
  Rätt till medlemskap har specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård.
   
 • Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
  Rätt till medlemskap har avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård.
   
 • Studerande
  Rätt till medlemskap som studerande har personer med sjuksköterskeexamen som studerar till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård eller Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, som studerande räknas även doktorand som är Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård eller Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
   
 • Disputerad sjuksköterska
  Rätt till medlemskap i denna kategori har disputerad sjuksköterska med intresse för kirurgisk vård.
   
 • Sjuksköterska
  Rätt till medlemskap har sjuksköterskor med intresse för kirurgisk vård.
   
 • Intressemedlem
  Rätt till medlemskap som intressemedlem har övriga. Intressemedlem har inte rätt till förtroendeuppdrag i föreningen och äger ingen rösträtt.

§ 3.1 Medlemskapets upphörande

Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur föreningen fattas av styrelsen. Grund för uteslutning är handling som uppenbart skadar föreningens verksamhet eller strider mot föreningens värderingar, samt brott mot denna stadga eller årsmötesbeslut. Fråga om uteslutning kan väckas av styrelsen eller en medlem. Den som ärendet gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är uppenbart att grund för uteslutning saknas.

En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift.

Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat förnyad medlemsavgift inom två månader från sista betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag i föreningen anses ha lämnat sitt uppdrag om medlemskapet upphör.

§ 3.2 Medlemsregister

I medlemsregistret registreras de uppgifter rörande medlemmarna, inklusive personnummer, som styrelsen vid varje tillfälle finner nödvändigt på grundval av vilket underlag som krävs för bedömning av medlemskap, lagkrav, administration av medlemskap samt administration av medlemsförmåner.

§ 4 Ansökan om medlemskap

Styrelsen beslutar vilka uppgifter som anses nödvändiga att ange i medlemsansökan för att kunna fatta beslut om medlemskap.

Styrelsen beslutar på vilka sätt det skall gå att ansöka om medlemskap.
Medlemskap skall alltid kunna sökas genom skrivelse till styrelsen.

Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Styrelsen har rätt att delegera bedömning och beslut om medlemskap till specifika personer, såsom medlemsansvarig eller administratör.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet per medlemstyp.

Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i föreningen.

Medlemmar i föreningen rekommenderas medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.

§ 6 Årsmöte och övriga möten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls senast första november varje år. Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 60 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 30 dagar före årsmötet.

§ 6.1 Årsmötets frågor

Årsmötet behandlar följande frågor:

 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna
 2. Val av mötespresidium
 3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll.
 4. Val av rösträknare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Motioner
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och  budget.
 10. Medlemsavgiftens storlek
 11. Fastställande av antal ledamöter
 12. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Valberedningens storlek och val av ledamöter av valberedning varav en sammankallande
 15. Stadgar
 16. Övriga frågor 

§ 6.2 Motioner

Föreningens medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motionerna ska  vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§ 6.3 Beslut

På årsmötet har närvarande medlemmar yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar som innehar medlemskap som Specialistsjuksköterska, eller Studerande till specialistsjuksköterska alternativt avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård, har yttrande- och förslagsrätt samt en röst per medlem.

Endast den som är medlem i föreningen och har betalat fastställd medlemsavgift vid tiden för årsmötet har rösträtt. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning sker öppet men kan dock ske slutet om någon medlem begär detta. Utfaller röstetalet lika avgör mötesordförande sakfråga och val avgörs med lottning.

§ 7 Föreningens styrelse

§ 7.1 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att ansvara för ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadga och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen ska kalla till årsmöte minst 60 dagar före årsmötet.

§ 7.2 Styrelsens sammansättning samt val av styrelse

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Minst två tredjedelar (2/3) av styrelsemedlemmarna, inklusive ordförande och vice ordförande, ska ha lägsta akademiska nivå om magister i omvårdnad samt vara specialistsjuksköterska i kirurgisk vård eller avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.

Ordförande väljs på en mandatperiod om två år.

Vice ordförande väljs på en mandatperiod om två år, som bör gå omlott med ordförandens mandatperiod.

Ledamöter väljs på en mandatperiod om två år, varav hälften eller antalet närmast hälften väljs per årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vetenskaplig sekreterare. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse gått ut minst två veckor innan mötesdatum, och då minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val då lotten avgör.

Uppdragen som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas av samma person.

§ 7.3 Firmateckning

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Föreningens firma avseende löpande förvaltningsåtgärder får tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser.

§ 8 Revision

Vid årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn väljs på en mandatperiod om två år och revisorssuppleanten på ett år. Revisorn skall självständigt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna året. Revisorn granskar även att styrelsens arbete inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötets beslut. 

Föreningens räkenskaper för föregående räkenskapsår skall vara revisorn tillhanda senast den 1 mars. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 1 april.

Inför årsmötet skall föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse vara revisorn tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

Revisorn har rätt att biträdas av auktoriserad revisor, vilken utses av styrelsen.

§ 9 Stadgeärenden

Föreningens stadgar beslutas vid årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med majoritet 2/3. I samband med sådant beslut skall beslut tas om hur föreningens tillgångar skall fördelas.

Relaterade filer