Wenche Melander (t.v.) och Pernilla Ingers (t.h.) - vinnare av Kirurgisk Omvårdnadsstipendium 2021.

Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021 föreläser under Kirurgiveckan 2021.

Wenche Melander och Pernilla Ingers från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhuset, Lund, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

Wenche och Pernilla vann med sitt bidrag “Det spelar roll! Patienter med magsäcks- eller matstrupscancer inom SVF som har en kurativ behandlingsintention och deras erfarenhet av det första besöket inom  den kirurgiska öppenvården”.
Projektet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer analyserades med tematisk analys och resultatet beskrivs i två teman, ”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” och ”Stöd och kompetens lugnar”.

Grattis till vinsten! Hur känns det?
Tusen Tack! Vi är mycket stolta över utnämningen, och glada att NFSK har velat uppmärksamma vårt projekt!

Hur formades idén till att starta det här projektet?
Projektet är ju vår Magisteruppsats och under utbildningen så var det ganska självklart att vi ville skriva om just patienter med magsäcks -eller matstrupscancer, då det är en patientgrupp som vi båda arbetar med, och brinner lite extra för. 
Vid det första besöket på den kirurgiska öppenvården i Lund så genomgår patienten både en gastroskopiundersökning samt har ett samtal med kirurg och kontaktsjuksköterska. Då vi arbetar med dessa patienter utifrån våra olika funktioner på kirurg- resp. endoskopimottagningen så visste vi tidigt att det var detta besöket vi ville utgå ifrån. När vi sedan sökte i litteraturen insåg vi att det inte fanns så mycket beskrivet om patienternas erfarenhet, och då formades idén till vårt syfte och vår Magisteruppsats.

Vilken respons har ni fått av ert projekt?
Vi har presenterat vårt arbete vid ett flertal tillfällen på vår klinik, och i samband med det haft intressanta diskussioner kring omhändertagandet av våra cancerpatienter, oavsett i vilket organ cancern sitter. Samtal som upplevts som positivt och givande för alla.

Hur kan det här projektet förbättra omvårdnaden för den kirurgiska patienten?
Då det som nämnts, inte finns mycket beskrivet i litteraturen om patienternas erfarenhet av SVF-förloppet så tror vi att med vårt resultat, där vi bland annat kommer fram till att det vi inom vården gör spelar roll för patienten och om vi tar med oss det resultatet i våra möten med den kirurgiska patienten, då kan bara omvårdnaden bli bättre! I diskussioner om resultatet från vår uppsats har vi haft möjligheten att knyta evidensen till tydliga exempel relevanta för vår verksamhet, och därigenom göra omvårdnaden ännu bättre för den kirurgiska patienten.

Mer om vårt resultat och om hur vi kan arbeta vidare med att förbättra omvårdnaden för våra patienter kan ni höra om vid vår presentation på Kirurgveckan 2021!

Vilken nytta har ni haft av er specialistutbildning i utformandet av det här projektet?
Vi har haft en otrolig nytta av vår utbildning. Vi känner att specialistutbildningen har gett oss verktyg i form av föreläsningar, artikelsökningar, kritiskt tänkande med mera. Allt väl användningsbart i såväl förbättringsarbeten som framtida forskning.

Har ni några tips till de som funderar på att göra ett liknande projekt?
Vi kan bara varmt rekommendera alla att göra studier där patienternas erfarenhet får vara i fokus. Vi inom vården kan tro och tänka ut hur vården ska bedrivas, men om vi inte får med patienternas perspektiv så är allt ogjort. Att dessutom göra intervjuer med patienter var mycket givande. Det gav oss själva kunskap om hur vi kan förbättra samtalen med våra patienter, vilka frågor vi bör ställa som är relevanta för patienterna, vad patienterna vill veta. Vi upplevde också att det var givande för patienterna att få tala fritt om sin erfarenhet. Att få dela med sig av sin historia hade en läkande effekt och patienterna i vår studie hoppades kunna hjälpa andra i samma situation. Något som var mycket givande för oss. Vi kan bara säga att får man tillfälle att göra intervjuer med patienter så tycker vi absolut att man ska ta chansen!

Äger rum
-