Kompetensområde

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vård är specialist i kirurgisk omvårdnad och ska kunna identifiera förbättringsområden, säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden och en säker vård. Specialistsjuksköterskan har två huvudsakliga ansvarsområden inom sin specialitet;

Patientnära vård

Specialistsjuksköterskan har sin kunskapsbas i det kliniska arbetet med fördjupad och evidensbaserad klinisk kunskap och skicklighet inom den patientnära kirurgiska omvårdnaden. Genom sin fördjupade kunskap har specialistsjuksköterskan en utökad förmåga att självständigt ge och leda god och säker vård i ett kirurgiskt vårdkontext, även vid avancerade och fraktionerade situationer.

Förbättringsarbete

Specialistsjuksköterskan deltar i och leder utveckling och förbättringsarbete inom den kirurgiska omvårdnaden och vården. Genom sin fördjupade kunskap har specialistsjuksköterskan en utökad förmåga att identifiera förbättringsområden och genomföra förbättringsarbeten enligt senaste evidens och forskning. 

Specialistsjuksköterskan har genom sin områdesprogression och sina fördjupade kunskaper, färdigheter, och reflektionsförmåga inom omvårdnad, biomedicin, vetenskaplig metod, pedagogik, hälsa och ledarskap, kompetensen att leda det kliniska arbetet i enhetlighet med de sex kärnkompetenserna; Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik.

Yrkesrollens utformning

Idag arbetar specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård med en mängd olika uppdrag, exempelvis: Introduktionsprogram, ledarskap, egna mottagningar, omvårdnadsronder, SPIK (Specialist i klinisk tjänst), handledning m.m. Det finns en stor variation i yrkesrollens utformning och du kan läsa om olika varianter i vår kunskapsbank där vi samlar arbetsbeskrivningar, se även Kompetensbeskrivningen inklusive Tillämpningsanvisningen med praktiska exempel. Forskningen visar att kompetensen behövs nära patienten i det kliniska arbetet med patienten, vid handledning av kollegor och studenter, samt även för att evidensbasera rutiner och riktlinjer. NFSK gör en sammanställning av de arbetsbeskrivningar som finns och justerar dem efter bästa tillgängliga evidens för att ta fram en beskrivning av hur yrkesrollen kan utformas för bästa nytta för patient, verksamhet och individ.