Checklista. Foto: TeroVesalainen från Pixabay

  • Den nominerade ska vara legitimerad sjuksköterska.
  • Den nominerade ska vara medlem i NFSK senast vid utdelning av stipendiet under omvårdnadskongressen 2022.
  • Nomineringen ska utgå från kärnkompetensen “Samverkan i team”.

Kärnkompetens: Samverkan i team
Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetenser, främja kontinuitet samt skapa synergier och dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en god och säker hälso- och sjukvård.

Legitimerad sjuksköterska ska kunna:

  • Ansvara för omvårdnadskompetensen i teamarbetet.
  • Systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens behov och resurser.
  • Säkerställa informationsöverföring mellan teamets medlemmar.
  • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.
  • Kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och andra i teamet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.