Publicerad: 2020-10-11 23:59

Annett Karlsson och Susanna Hård af Segerstad tilldelas 2020-års Kirurgiskt Omvårdnadstipendium och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2020.

Stort grattis till Annett Karlsson och Susanna Hård af Segerstad från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus, Malmö, som tilldelas 2020-års Kirurgiskt Omvårdnadstipendium och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård!

Vinnarna presenterar sitt bidrag på Omvårdnadskongressen 3-4 maj 2021.

 

Det vinnande bidraget: “Konsultsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad – ett projekt för ökad medarbetartrygghet och patientsäkerhet” redogör för implementeringen av en ny stödjande funktion - konsultsjuksköterskan. Konsultsjuksköterskan har till uppgift att finnas som stöd för personal på andra kliniker som vårdar utlokaliserade kirurgpatienter. De ska initiera, rekommendera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsåtgärder för att omvårdnaden för den kirurgiska patienten ska hålla en hög kvalitet trots att de vårdas på på en annan avdelning.

Motivering: Projektet är ett innovativt vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram den specifika omvårdnadskompetensen som en självklar del i en patientsäker vård av patienten med kirurgiska sjukdomar, oavsett vart hen vårdas . Arbetet syftar till ökad samverkan över specialitetsgränserna och likvärdig, personcentrerad vård för den kirurgiska patienten oavsett vårdavdelning. Detta bidrar till att omvårdnaden håller en hög kvalitet och därigenom förbättrar patientsäkerheten. Projektet utgår från kärnkompetenserna: Samverkan i team, Personcentrerad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik.

Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.

 

Stipendiet på 7 500 kronor, som sponsras av MedFilm, skall användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år.

 

Intervju med vinnarna

Grattis till vinsten! Hur känns det?
Tack! Vi är förstås både glada och stolta och ser framförallt vinsten som ett sätt att nå ut och inspirera andra med vårt projekt.

Hur formades idén till att starta det här projektet?
Utlokaliserade patienter har ju funnits sedan många år men under de senaste åren har vi märkt av  en ökning av telefonsamtal med frågor, från avdelningar som vårdar dessa patienter, med allt från läkemedel, specifik omvårdnad och många gånger behov av bedside hjälp. Under hösten 2019 mätte vi under elva dagar antalet utlokaliserade kirurgpatienter på Skånes universitetssjukhus Malmö, resultatet blev 129 utlokaliserade patienter med ett genomsnitt av 12 patienter per dag fördelat på elva olika vårdavdelningar, vilket för oss tydliggjorde behovet än mer av en konsultsjuksköterska som kan vara behjälplig som stöd till de sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar dessa patienter.

Vilken respons har ni fått av de avdelningar som har nyttjat konsultsjuksköterskan?
Bara positiv respons både från de enskilda sjuksköterskor som kontaktat oss men även från teamledare och enhetschefer på de avdelningar som nyttjat funktionen.

Hur kan det här projektet förbättra omvårdnaden för den kirurgiska patienten? 
Vi har varit ute och föreläst om vanliga kirurgiska sjukdomar och dränage på avdelningar som vårdar utlokaliserade kirurgpatienter för att sprida kunskap som förhoppningsvis ger ett bättre omhändertagande av den kirurgiska patienten. Konsultsjuksköterskefunktionen har potential att öka tryggheten hos personal och patient genom råd, information och bedside omvårdnadsåtgärder såsom ventrikelsondsnedläggning, sår - och stomiomläggningar.

Vilken nytta har ni haft av er specialistutbildning i utformandet av det här projektet?
Vi har haft stor nytta av vår specialistutbildning både i det kliniska arbetet som konsultsjuksköterska men vi har även fått kunskap och verktyg för att genomföra själva förbättringsarbetet på ett så bra sätt som möjligt. Vi har även valt att alla som bemannar konsultsjuksköterska funktionen ska vara specialistsjuksköterskor som en kvalitetsstämpel för de som kontaktar oss.

Har ni några tips till de som funderar på att starta liknande funktioner?
Det svåraste har varit att nå ut till alla enheter trots en, i våra ögon, gedigen informationskampanj, så en taktik för att nå ut med informationen, vi ska nu börja skicka med informationsblad direkt med patienten från akuten till mottagande avdelning. Vi har även samlat statistik för att kunna utvärdera vilket varit nyttigt att se vad som varit mest efterfrågat. Det har även varit en fördel att vara några stycken för att kunna bolla idéer och för att kunna bemanna alla vardagar.

 

Extern granskning av bidraget

Bedömningen av bidraget till Omvårdnadsstipendet är utförd av externa granskare som inte innehar förtroendeuppdrag i NFSK. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

Sökande till stipendiet får inte vara förtroendevald i NFSK. En av de medsökande fick förtroendeuppdrag i NFSK vid årsmötet som ägde rum efter att författarna ansökt om stipendiet.