NFSK's styrelse.

Tack Norrköping för en fantastisk Kirurgivecka 2019! Stämningen och engagemanget var högt, variationen och kvaliteten på föredragen mötte förväntningarna och nya kunskaper och kontakter gav kraft in i höstens arbete. Här följer korta referat från det som bjöds på det vårdvetenskapliga programmet och vid samsymposier med delföreningar i SKF.

Innehållsförteckning

MÅNDAG

Get Together

Måndagskvällen bjöd på en pampig invigning med prisutdelning som inleddes med att lyfta fram teamet i den kirurgiska vården! På det följde ett festligt mingel med många givande och roliga samtal i den fina miljön.

Stipendiater under Kirurgiveckan 2019.

TISDAG

När allt skiter sig

Samsymposium: Vårdvetenskap/SIKT/BARNKIR 

Moderator
Ola Jameson, Psykologpartners

Föredragande
Ola Jameson, Psykologpartners
Mita Danielsson, Specialistsjuksköterska
Stefan Axer, Kirurg

Sammandrag
Sessionen inleddes av Ola Jameson som beskrev hur den psykologiska tryggheten på en arbetsplats påverkar hur vi hanterar våra misstag, för alla gör misstag. Ola pratade även kring vikten av att vi systematiskt pratar om våra misstag likväl som lyckanden, för att gemensamt lära och utveckla. Sedan följde två modiga berättelser där Mita och Stefan delade med sig av när de gjort misstag som fått olika konsekvenser, både för patient, anhörig och dem själva. Berättelserna är helt skilda men har mycket gemensamt i form av att de båda beskriver en tystnadskultur där man inte pratar med den som gjort ett misstag eller om misstaget i sig. Att misstaget blev personbundet och att man som person står ensam med stor psykosocial börda, och systemet missar ett tillfälle att lära. Även avvikelsesystem diskuteras, att de kan fungera avskräckande genom att hänga ut den som gjort fel och inte ha en systematisk uppföljning. Även kultur - hur vi beter oss - diskuterades. Mita sa klokt  ‘Alla i ett rum har ett ansvar - jag får göra min del’, och Ola avslutade med att det bästa vi kan göra för att ge varandra psykologisk trygghet och skapa ett klimat där vi kan lära av våra misstag är att våga VARA MÄNNISKA mot varandra.

Från symposiet När allt skiter sig, under Kirurgiveckan 2019.

Att växla uppgifter efter omvårdnadskompetens - hur blir den kirurgiska patienten en vinnare?

Moderator 
Anna Forsberg, Vårdprofessor

Föredragande och panel
Carin Renger, Handläggare Avdelningen för vård och omsorg, SKL
Camilla Fröjd, Lektor, Specialistsjuksköterska, Uppsala Universitet
Maria Wiksten Ericsson, Verksamhetschef NU-sjukvården 
Alexander Höglund, Regionråd Östergötland, ansvarig för kompetensförsörjningen
Johanna Höglund, Specialistsjuksköterska, Akademiska sjukhuset Uppsala

Sammandrag
Syftet med sessionen var att lyfta fram incitament till behovet av uppgiftsväxling, risker och möjligheter för patientsäkerhet och organisation, samt praktiska exempel från ett omvårdnadsperspektiv. Anna Forsberg inledde med att beskriva omvårdnad och sjuksköterskeyrkets vetenskapliga grund i relation till samhället och andra vårdprofessioner och yrken. Hon lyfte fram omvårdnadskompetensen som att den skulle kunna användas mer effektivt men inte bytas ut. Carin Renger fortsatte med att beskriva samhällsutvecklingen med ökade behov av vård kontra en otillräcklig andel nya arbetsföra personer, och menade att vi kommer tvingas ge fler vård på färre personer i framtiden. Camilla Fröjd avslutade med att beskriva hur sjuksköterskan i praktiken ofta gör ett jobb som till viss del kan göras av en undersköterska (den basala omvårdnaden), och att det här finns mycket effektivitet att vinna, men framförallt kvalitet för patienten då sjuksköterskan får möjlighet att ge specifik omvårdnad. Sessionen avslutades med en livlig paneldiskussion med många intressanta, skilda perspektiv på hur vi kan lösa utmaningen med ökad effektivitet med samtidig hög vårdkvalitet. Den här sessionen filmades, filmerna kommer att finnas tillgängliga via NFSK.

Från Sessionen "Att växla uppgifter efter omvårdnadskompetens - hur blir den kirurgiska patienten en vinnare?" under Kirurgiveckan 2019.

Invigning

Den lokala kommittén välkomnade deltagarna till det vårdvetenskapliga programmet med en underhållande och informativ resumé av Norrköpings historia - på riktig östgötska!

Matstrupslab - högst upp i näringskedjan

Moderatorer
Annika Kaiser, Linda Sillén

Föredragande
Thomas Franzén, Kirurg 
Linda Loftås, Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 
Jonathan Gil, Sjuksköterska
Carina Malmström, Specialistsjuksköterska
Eva-Lotta Boberg, Sjuksköterska
Helena Krook, Narkosläkare

Sammandrag
Sessionen gav en beskrivning av matstrupslab på Vrinnevisjukhuset som diagnosticerar och behandlar patienter med besvär i esofagus. Matstrupslab utför diagnostik av refluxsjukdom med hjälp av tryckmätning och pH-mätning och har spetskompetens att behandla slemhinneförändringar i esofagus med radiofrekvens-behandling endoskopiskt

ONSDAG

Fria föredrag

Förutom föredrag av ‘Årets specialistsjuksköterska’ så var det fria föredrag som presenterades på onsdagens förmiddag. Nio abstract inom flera olika ämnen presenterades á 10 minuter. Många fina arbeten har gjorts runt om i landet under året för att förbättra den kirurgiska vården. De abstract som presenterades som fria föredrag var:

In the shadow of patients with upper gastrointestinal cancer - an interview study with next of kin about their experiences of participation in surgical cancer care Jenny Drott och Farzana Ibrahim, Linköping

Patientens upplevda hälsa vid vård enligt ERAS vid tarmkirurgi relaterat till kön, ASA-klass och operationsmetod Anna Johansson, Sabina Kalabic och Berith Wennström, Skövde

Hälsorelaterad livskvalitet och sväljsvårigheter hos personer med esofaguscancer Berit Sunde, Stockholm

Personcentrerad vård med stöd av en app för patienter som genomgått pankreatikoduodenektomi Tina Gustavell, Stockholm

”Nothing about us without us”: Patientrepresentanters roll och ansvar i nationella vårdprogramgrupper - en kvalitativ studie Anna Hult, Östersund

Vad är orsakerna till att patienter stryker sina planerade operationer? Janeth Mattsson, Kerstin Jemt och Carina Lund Tägt, Mora

Arbeta mot samma mål men med olika uppfattningar? - sjuksköterskor om evidensbaserad omvårdnad Anna Karlsson, Stockholm och Petra Lindeborg, Östersund

Den livsviktiga sömnen- hur graderar kirurg patienter sin sömn och vad dokumenteras Sara Hossainyamir och Charlotte Trulsson, Linköping

Patienters upplevelse av egenvårdskapacitet efter elektiv kirurgi Lina Arnljots och Elena Baglioni Nordetum, Norrköping

Stipendiater Kirurgveckan 2019

NFSK gratulerar årets stipendiater!

- Omvårdnadsstipendiet

Stipendiet delades ut av MedFilm.

Stort grattis till Sanna Johansson från Övre buk esofagus/ventrikel Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge som vann med sitt projekt: ”Enhanced Recovery Program - Ett tvärprofessionellt samarbete med patientens återhämtning i fokus”

Motivering: Projektet är ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram omvårdnaden som en självklar utgångspunkt i arbetet på vårdavdelningen. Arbetet syftar till att bidra till en effektivare vård med högre kvalitet för patient och organisation.  Detta bidrar till att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden och göra den självklar i kliniken. Projektet utgår från kärnkompetenserna: Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information.
Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.

Sanna Johansson, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2019 samt titeln Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2019.

- Bästa Abstract

Stipendiet delades ut av Sunstar GUM.

Stort grattis till Farzana Ibrahim och Jenny Drott från Universitetssjukhuset i LInköping som vann med sitt abstract: In the shadow of patients with upper gastrointestinal cancer - an interview study with next of kin about their experiences of participation in surgical cancer care

Motivering: Detta abstract beskriver en fin studie som fångar vårt intresse genom att ha ett anhörig-fokus. Resultatet visar hur viktigt det är att inludera anhöriga i vården kring svårt sjuka patienter.
Bedömningskriterierna har innefattat klinisk relevans, vetenskaplig metod, originalitet och nytänkande samt tydlighet och språk. 

Farzana Ibrahim och Jenny Drott mottar stipendiet för Bästa Abstract 2019.

- Bästa Fria föredrag

Stipendiet delades ut av Sunstar GUM.

Stort grattis till Tina Gustavell från Karolinska Universitetssjukhuset som vann med sitt fria föredrag: Personcentrerad vård med stöd av en app för patienter som genomgått pankreatikduodenektomi.

Leyla Soltani (t.v.) från GUM delar ut stipendiet för Bästa Fria föredrag till Tina Gustavell (t.h.) under Kirurgiveckan 2019.

- Bästa Poster

Stipendiet delades ut av NFSK.

Stort grattis till Isabella Welander och Chamiran Saume från Universitetssjukhuset i Linköping som vann med sin poster: Erfarenheter av sjuksköterskeledd nybesöksmottagning vid brösthyperplasi

Chamiran Saume och Isabella Welander mottar stipendiet för Bästa Poster under Kirurgiveckan 2019.

Medlemslunch

På onsdagen var det dags för Nfsk´s medlemslunch. Vi var drygt 40 medlemmar som samlades för att äta lunch ihop och diskutera rollen som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Theres Willman och Pernilla Hendeberg från styrelsen höll en presentation utifrån kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård och tillämpsanvisning med praktiska exempel. Presentationen innehöll exempel på hur några av våra kollegor arbetar ute i landet. Ni hittar presentationen i kunskapsbanken på nfsk.se. Det finns mycket inspiration att hitta hos varandra när det gäller hur vi kan använda vår kompetens.

“Jag är inte sjuk - bara skadad för resten av livet” Patientupplevelse efter övertänjd urinblåsa

Moderator
Linda Loftås, Anette Stenberg

Föredragande
Eva Joelsson-Alm, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, med.dr 

Sammandrag
Som expert inom området överfylld urinblåsa och urinvägsinfektioner, pratade Eva om hur överfylld urinblåsa kan ge bestående skador och att det är lätt att förhindra men svårt att behandla. Forskning visar att många patienter har resurin redan innan operation, både akuta och elektiva. Detta bör föranleda tidig kontroll med bladderscan för patienter utan KAD och även noggrann kontroll av residualurin efter KAD-avveckling. Volymer på över 1000 ml i blåsan ger oftast bestående skador då muskler i blåsväggen sträcks ut och förlorar kontraktionsförmågan. Samtidigt som det är viktigt att undvika överfylld urinblåsa måste detta balanseras mot tappning eller katetersättning som medför risk för urinvägsinfektion.

Tips och trix för en säkrare läkemedelsbehandling

Farmaceuterna Kristina Spetz och Anna Björklund började med att blanda ihop en riktig läkemedels cocktail; det blev en grön soppa när man blandade tabletter, antibiotika och naturläkemedel. En skämtsam inledning för att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Föreläsningen bjöd på praktiska tips och exempel hur läkemedel interagerar och påverkas av varandra i kroppen och även innan de ens når kroppen. Det är viktigt att tänka på att läkemedlens olika ph-värde kan förändras när vi blandar dem eller om de infunderas i samma venösa infart. För många läkemedel spelar just ph-värdet en stor roll för att läkemedlet skall vara verksamt på det sätt som det är tänkt. Läkemedel som ges per os påverkas också av varandra, effekten kan förstärkas eller försämras beroende på interaktionen med andra läkemedel som patienten får. Föreläsarna rekommenderade alla att använda janusinfo.se och blandbarhet.vgregion.se för att använda läkemedel på ett säkrare sätt.

Den attraktiva arbetsplatsen

Moderator
My Engström, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och docent i omvårdnad

Föredragande
Anna-Carin Ståhl, psykolog och forskare inom psykosocial arbetsmiljö
Maria Viksten Ericsson, Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och sjuksköterska
Anna Forsberg, sjuksköterska och professor i omvårdnad
Emma Klingvall, Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och avdelningsordförande för vårdförbundet Östergötland
Petra Lindeborg, Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
 
Att vara eller att inte vara en attraktiv arbetsplats var ett ämne som intresserade många denna onsdag eftermiddag i Vingen på Kirurgveckan i Norrköping. Platserna tog slut och panelen var lika välfylld. Anna-Carin Ståhl började sessionen med att berätta om vilka förutsättningar och resurser som ligger till grund för en attraktiv arbetsplats, så som en ömsesidig relation där både arbetstagaren och arbetsgivaren mår bra, uppnår mål och utvecklas. Däremot leder orimliga krav, ett för högt arbetstempo och en känsla av att inte ha kontroll över sitt arbete ofta till ohälsa. Därefter beskrev Maria Viksten Ericsson hur hon tillsammans med sina medarbetare lyckats vända en negativ trend med svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor, med följden att flera vårdplatser behövde stängas, till att sjuksköterskor nu står i kö för att få arbeta på kirurgen i NU-sjukvården. Ledorden här var; ett tydligt ledarskap, ett fungerande teamarbete (alla i teamet behövs, ensam är inte stark), lär av andra, sprid era egna goda idéer och våga vara stolt! Anna Forsberg visade sedan hur de på Thoraxkirurgen i Lund genom att implementera evidensbaserad omvårdnad, såsom struktur för personcentrerad vård, journal clubs och omvårdnadsronder gör att sjuksköterskor numera aktivt söker sig dit. Avslutningsvis sammanfattade Emma Klingvall några viktiga komponenter för en attraktiv arbetsplats: Arbetsglädje,  fungerande samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare och att medarbetarna är och ska behandlas som arbetsgivarens största resurs! Sessionen avslutades med en paneldiskussion där Petra Lindeborg, men god erfarenhet från flera olika arbetsplatser, lyfte fram att ett fungerande teamarbete där medarbetarnas fulla kompetens tas tillvara, är väldigt viktigt för att en arbetsplats ska vara attraktiv.
 
En engagerad publik bidrog med flera intressanta frågor, till exempel vad som är ”lagom” med krav för att stimuleras utan att riskera att bli utbränd. Svaret var att det bland annat krävs en balans mellan krav och möjligheter och mellan krav och upplevelse av kontroll. En mycket intressant fråga, om än näst intill omöjlig att svara på, var: Hur blir vårdyrket i sig attraktivt? Ett fullständigt svar på den frågan fick vi inte denna eftermiddag, däremot vet vi nu att ett fungerande teamarbete, ett evidensbaserat omvårdnadsarbete, att personalen ges rätt förutsättningar gällande krav och resurser, att medarbetares fulla kompetens tas tillvara på och vikten av ett tydligt ledarskap, alla är viktiga pusselbitar för en attraktiv arbetsplats.

Maria Viksten Ericsson.

TORSDAG

Mingel i NFSK-montern

Torsdagsmorgonen inleddes med mingel i NFSK’montern där det diskuterades kirurgisk vård, omvårdnadskompetens, utbildning och föreningens verksamhet. Tack till er som kom förbi! 

NFSK's monter under Kirurgiveckan 2019.


Delar av NFSK's styrelse i montern under Kirurgiveckan 2019.


Mingel i NFKS's monter under Kirurgiveckan 2019.

ViN-i världen - medarbetare på utlandsuppdrag

Peter Andersson, Måns Muhrbeck och Zara Hedby delade med sig av sina erfarenheter av arbete ute i världen. Inspirerande och gripande berättelser om hur de under helt andra förutsättningar kunnat hjälpa människor i andra delar av världen.

Flockdjuret människan - om känslor, känslor och lite annat smått och stort

Eva Granlund bjöd på en underhållande och hjärtevärmande föreläsning. Med både komik och klokskap höll hon åhörarna trollbundna. Vårt kroppsspråk säger mer än tusen ord och Eva kunde med enkla gester visa upp alla känslor i registret. Det blev ett perfekt avslut på det vårdvetenskapliga programmet!

Överlämning till Luleå 2020

Norrköping som arrangerat Kirurgiveckan 2019 överlämnar till Luleå som skall arrangera Kirurgiveckan 2020.

På torsdagen var det dax för Norrköping att överlämna till Luleå. Tack till Norrköping för ett strålande jobb vid årets kirurgvecka! Nu längtar vi redan till 2020 och arbetet har tagit fart inför en minst lika bra Kirurgivecka i Luleå, vi ses väl där? Börja redan nu fundera på vad du ska skicka in abstract på!

NFSK's styrelse på väg hem från Kirurgiveckan 2019.